ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Kemenes Cukrászdák Kft. ÁLTAL ÜZEMELTETETT
KEMENES ONLINE BOLT
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

 • FOGALMAK:
 • Eladó: Kemenes Cukrászdák Kft.
 • Megrendelő: Kemenes Cukrászdák Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Weboldal: Kemenes Cukrászdák Kft. által üzemeltetett http://kemenescukraszda.hu elérési cím alatt található weboldal.
 • Online bolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (www.kemenescukraszda.hu/termekeink)
 • Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 
 • Szállító. Cakebox Kft. (6000 Kecskemét, Matkói út 61., cégjegyzékszám: 03-09-133956, adószám: 26347901-2-03)
 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
  • Név: Kemenes Cukrászdák Kft.
  • Székhely: 2051 Biatorbágy, Ország út 2.
  • Adóigazgatási szám: 26155382-2-13
  • Cégjegyzékszám: 13-09-189695
  • E-mail elérhetőség: vamhaz9@kemenescukraszda.hu
  • Telefon: H-P: 06 20 5836 133
 2. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  • 1A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  • 2A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek.
 3. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  • 1Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  • 2A Megrendelő az online felületen tudja a Termékeket megrendelni, majd bankkártyával tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  • 3A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  • 4Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből beszerezhető vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó saját készletéből, nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
  • 5Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen.
  • 6.Az online megrendelés során kizárólag az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, egyéb extra/egyedi kéréseket az Eladónak nem áll módjában teljesíteni (pl.: egyedi díszítés, forma, íz, plusz kiegészítők, olyan torták mely aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben). Ezekre vonatkozó reklamációt az Eladónak nem áll módjában elfogadni.
  • 7.Az online megrendelés “Megjegyzés” rovatában Eladó nem tud fogadni egyedi vagy plusz igényeket, ezért ezek elmaradásából, felelősség nem terheli az Eladót.
 4. A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a “kosárba”, “fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a “megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld. Kivételt képez, ha a Megrendelő a személyes adatainál olyan információt szolgáltat, mellyel Eladót megtéveszti. Ebben az esetben Eladó a szerződéstől minden további következmény nélkül elállhat. Nincs jelentősége, hogy a Megrendelő a megtévesztő információt szándékosan vagy tévedésből adta.
 5. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  • 1A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  • 2Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét, melyet a pontos cím megadásával tud a vásárló ellenőrizni a rendelés leadása közben. A vásárló által megadott szállítási cím irányítószáma alapján számítja a webshop a szállítási díjat. Amennyiben a vásárló által megadott irányítószám nem egyezik a cím mezőbe írt közterületnév és házszámhoz tartozó irányítószámmal, úgy Eladó a teljesítéstől minden jogkövetkezmény nélkül elállhat.
 6. A megbízástól való elállás
  • 1A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
  • 2Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
  • 3A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
 7. A megbízás teljesítése és a fizetés
  • 1A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén veszi át, online fizetéssel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  • 2.Amennyiben az online fizetés meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  • 3A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő a szerződés létrejötte után elektronikus úton kapja meg.
  • 4A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a Szállító alkalmazottjának (futár) jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
 8. Minőségi kifogás és szavatosság
  • Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  • 2Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 72 óráig jelezheti az Eladónak.
  • 3Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
  • 4Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
  • 5Az édesipari termék a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
  • 6Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
  • 7Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, hogy az édesipari termékek glutént, szóját, tejet, cukrot tartalmaznak!
 9. Kártérítési felelősség
  • 2Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
  • 3Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.
 10. Adatvédelem
  • Az Eladó és a Szállító Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra semmilyen formában nem továbbítja.
 11. Az édesipari termékek eltarthatósága
  • 1Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége.
  • 2Hűtött tárolás mellett az édesipari termékek az átvételt követő 24, 36, 48, illetve 72 óráig biztonságosan eltarthatók, gyártás során hozzáadott mesterséges tartósítószert és adalékanyagot nem tartalmaznak (ez az adat az édesipari termék típusától függően eltérő, a Termék részletes leírásánál megtalálja az odavonatkozó eltarthatósági időtartamot).
 12. Záró rendelkezések
  • 1A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  • 2A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

.

Kemenes Cukrászdák Kft.